Loading.....
กำลังดำเนินการ รอสักครู่

รับพนักงานทำความสะอาด (ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว)
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือช่องทางออนไลน์ โดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ https://efund.dep.go.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)

-หรือสามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินฯ ด้วยตนเอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร หรือกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน

- ผู้ขอกู้

1) บัตรประจำตัวคนพิการ

2) บัตรประจำตัวประชาชน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)

3) ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)

4) สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย

5) รูปถ่ายสภาพความพิการ ขนาด 4x6 นิ้ว

6) หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ

7) แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น
8) หนังสือยินยอมคู่สมรส

9) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้
ผู้ค้ำประกัน

- บุคคลธรรมดา (ที่น่าเชื่อถือ)

1) บัตรประจำตัวประชาชน

2) ทะเบียนบ้าน

3) เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกัน

4) แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น

5) หนังสือยินยอมคู่สมรส

องค์กรค้ำประกัน

1) ข้อบังคับองค์กรคนพิการ

2) บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด

3) รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรของผู้ขอกู้


เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นาย อาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 12 ต.ค. 2564