พม.จัดงานวันคนพิการสากล 1 - 4ธ.ค. 60 โชว์นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล

พม.จับมือภาคีเครือข่ายร่วมแถลงข่าวงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ "เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน"

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน นายณรงค์ คงคำ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ภายใต้ประเด็นหลัก "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน" และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวง พม.

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันคนพิการสากล" เพื่อรำลึกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2525 ที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ โดยสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากล เพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบนพื้นฐานของสิทธิอย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ไทยได้จัดต่อเนื่องประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นหลัก "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

รมว.พม.กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอารย

สถาปัตย์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการ จึงได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ณ ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ

ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคการเข้าถึงสภาพแวดล้อม ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ ด้วยการให้เกียรติ โอกาสและกำลังใจ เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครอง การส่งเสริมสิทธิและการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม

"ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การอ่านสาส์นวันคนพิการ การมอบโล่รางวัลแก่คนพิการต้นแบบ หน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น และการเปิดตัวสาวงามทูตอารยสถาปัตย์ นอกจากนี้มีการจัดพื้นที่แสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการและการออกแบบอารยสถาปัตย์ เพื่อรองรับสังคมคนพิการและผู้สูงวัย และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน" พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว.

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 2 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2560