ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อดูแลความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต เยี่ยมสถานประกอบการเพื่อดูแลความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพให้กับนายณัฐวุฒิ แสงช้าง ผู้รับการฝึกอาชีพ แผนกเตรียมความพร้อม ณ บริษัท ที ซี พี อินดัสทรี้ จำกัด เป็นสถานประกอบการในการผลิตกล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การออกไปอยู่ในสังคมหลังจากสำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 และเป็นการฝึกให้ผู้รับการฝึกอาชีพเรียนรู้ทักษะด้านอาชีพ ทักษะด้านสังคม การทำงานในสถานประกอบการ นำไปสู่การมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 9 กันยายน 2562