นายกฯ หนุนจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 9 ส.ค. 2563 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดร้านกาแฟคนพิการ APCD 60+Plus Bakery & Chocolate Cafe @ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา นอกจากนายกรัฐมนตรีจะเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาอุดหนุนเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้พิการแล้ว ยังได้ชื่นชมร้านที่เป็นแบบอย่างของการทำธุรกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมให้คนพิการได้ใช้ศักยภาพของตนเอง มีงานทำและมีรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมและการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการนอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้กำชับให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เดินหน้าส่งเสริมให้มีวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise-SE) อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นและกลุ่มคนเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไม่ใช่มุ่งสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น แต่ต้องนำกำไรไปทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งธุรกิจจะได้รับการยกเว้นเรื่องภาษีตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันมีจดทะเบียนแล้วประมาณ 130 แห่ง ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพิ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ.2562 อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังเชื่อมั่นว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมจะเป็นกลไกสำคัญให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ยิ่งในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีกลุ่มคนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบในเรื่องการจ้างงานและรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง สำหรับภาพรวมงานด้านคนพิการของประเทศไทย เป็นไปตามนโยบาย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และสอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตในสังคมชุมชนได้อย่างอิสระเท่าเทียม ซึ่งปี 2563 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้มีการดำเนินการร่วมกับหลายกระทรวง ใน 7 ประเด็นเร่งด่วน คือ 
1. การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ
2. การส่งเสริมเข้าถึงสิทธิคนพิการ
3. การส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
4. การคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ
5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย
6. การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการ
7. ระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง.

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 11 สิงหาคม 2563