กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการสัมมนา "การเสริมพลังแก่คนตาบอดฯ” และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 63 นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมการงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสัมมนา เรื่อง "การเสริมพลังแก่คนตาบอด : จากกฎหมายฐานสิทธิสู่การเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal) และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2563 ที่จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้แทนคนพิการทางการเห็น (ตาบอด) องค์กรคนตาบอดทั่วประเทศ และผู้กี่ยวข้องกับคนตาบอด ถึงกฎหมายฐานสิทธิที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในการเป็นหุ้นส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจของคนตาบอด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ A-B โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) : สถานการณ์การแพร่ระบาด และวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม work shop การจำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของดีของเด่นจากคนตาบอดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ 2562 หรือสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 โดยมีนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนคนพิการทางการเห็นประจำจังหวัด ผู้นำเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงาน

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 11 สิงหาคม 2563