TAXI สำหรับภารกิจรับส่งผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลราชวิถี

TAXI สำหรับภารกิจรับส่งผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลราชวิถี

ให้บริการผู้ป่วยจากโรงพยาบาลราชวิถีและสถานพยาบาลอื่นๆ

ตามที่ร้องขอ โดยสามารถ สแกน QR Code

แจ้งความจำนงค์ขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นายอาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 23 เมษายน 2564