ส่งข้อมูลให้เพื่อน

ส่งข้อมูลให้เพื่อน
สามารถส่งได้หลายอีเมลโดยคั่นด้วยจุลภาค (,) สูงสุด 5 อีเมล

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําปีงบประมาณ 2562

วันที่ประกาศ : 30 สิงหาคม 2562