Loading.....
กำลังดำเนินการ รอสักครู่

รับพนักงานทำความสะอาด (ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว)

พก. ขอแนะนำ สวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการตามมาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ดังต่อไปนี้
ด้านการแพทย์- การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านการศึกษา- การศึกษาแบบทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบตามความเหมาะสม
ด้านอาชีพ- การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การคุ้มครองแรงงาน เพื่อการมีงานทำ ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระด้านการยอมรับและมีส่วนร่วม

- การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปด้านกฏหมาย

- การช่วยเหลือทางกฎหมาย และการจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี

ด้านข้อมูลข่าวสาร- ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการทุกประเภท
ล่ามภาษามือ- บริการล่ามภาษามือ ตามระเบียบคณะกรรมการกำหนด
อุปกรณ์ เครื่องช่วย- สิทธิได้รับสัตว์นำทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ นำทาง และเครื่องช่วยความพิการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง และการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ โดยได้รับการยกเว้นค่าบริการ ค่า ทำเนียม ค่าเช่าเพิ่มเติมสำหรับสัตว์ เครื่องมืออุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการดังกล่าว
เบี้ยสวัสดิการ สำหรับคนพิการ- การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,000 บาท หรือ 800 บาท ต่อเดือน
สวัสดิการอื่นใด- การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ การลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษี หรือการจัดให้มีสวัสดิการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด


เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นาย อาทิตย์ หมู่สิน

วันที่ประกาศ : 25 มี.ค. 2565